Hotel Encián, Donovaly – Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Horskom Hoteli Encián ***

 

 

Článok I. - Zmluvné strany


1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len služby)
Horským Hotelom Encián*** (ďalej len Hotel) a  klientom sú:

a/  VEGA PLUS, s.r.o.,

Horský hotel Encián***,

Donovaly 105, 976 39 Donovaly,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č. 68679/B

IČO:        45922501

DIČ:        2023141758,

IČ DPH:  SK2023141758 

b/ fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len klienti)

2. Objednávku na poskytovanie služieb Hotelom (ďalej len rezervácia) môže uplatniť klient v
Hoteli prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne.

3. Obsah rezervácie je uvedený na internetovej stránke Hotela – www.hotel-encian.sk

4. Ak to kapacita Hotela umožňuje, ak má rezervácia všetky stanovené náležitosti a ak klient poskytne Hotelu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti, Hotel potvrdí klientovi poskytnutie služieb podľa jeho rezervácie.

5. Potvrdenie rezervácie uskutočňuje Hotel prostredníctvom internetu.

 

Článok II. - Poskytovanie služieb Hotela klientom
 

1. Hotel poskytuje klientom služby na základe ich rezervácie len po jej potvrdení Hotelom a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

2. Hotel poskytuje klientom služby v dohodnutom rozsahu, inak v rozsahu a spôsobom, ktorý je určený kategorizáciou zariadenia v zmysle platných predpisov a všeobecných obchodných podmienok Hotela Encián.

3. Za služby poskytnuté Hotelom je klient povinný zaplatiť Hotelu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Hotela. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.

4. Hotel je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. O tomto je Hotel povinný informovať klienta písomne pri potvrdení rezervácie. Výška depozitu je stanovená – 50% z ceny služieb.

5. Cena služieb Hotela vyplýva z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa cenníka vyveseného na recepcii a uverejnené na internetovej stránke Hotela.

6. Splatnosť ceny služieb je najneskôr v deň odchodu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

7. V prípade reklamácie má  hosť možnosť obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom podľa §10 ods. 1 písm.k)zákona č. 250/2007 Z.z. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Horský Hotel Encián***

Donovaly 105, 97639 Donovaly,

Slovensko

+421 48 419 97 12 , +421 903 297 111

www.hotel-encian.sk

 

Článok III. - Práva a povinnosti klienta


1. Klient má právo na poskytnutie Služieb od 14:00 hod. prvého dňa poskytnutia služieb.

2. Klient je povinný riadne odovzdať po poskytnutí služieb príslušné izby Hotelu najneskôr do 10,00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia služieb, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude klient v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť Hotelu za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa platného cenníka vyveseného na recepcii a uverejneného na internetovej stránke Hotela - www.hotel-encian.sk

3. Ak sa Klient neubytoval do 21,00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia služieb a nebolo písomne, faxom, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže Hotel zrušiť poskytnutie služieb klientovi.

4. Hotelom potvrdené poskytnutie služieb je klient oprávnený jednostranne zrušiť.

5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia služieb je klient povinný zaplatiť Hotelu storno poplatok vo výške:                 

                               0-6 dní pred nástupom                  100% z depozitu

                               7-14 dní pred nástupom                  50% z depozitu

                               15- a viac dní pred nástupom            0% z depozitu


6. Ak sa klient rozhodne ukončiť pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy Hotelu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, alebo to nebolo následkom “vis major” -  vyššej moci.

 

Článok IV.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov: 

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad  vyplnením prihlasovacieho formulára  alebo prihlásením sa na odber newslettera a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý len pre nasledujúce prípady: 

A:  Prihlásenie sa na odber noviniek ak uvediete  súhlas so zasielaním informácií o akciách  a novinkách spoločnosti Vega plus, tak sú vaše osobné údaje spracúvané za účelom vyhodnocovania a presnejšieho cielenia obsahu, ktorý by Vás mohol zaujímať. Tieto údaje sú tiež spracúvané za účelom personalizácie, teda napríklad za účelom pridania oslovenia s Vašim menom do e-mailu/e-mailov, ktoré Vám odošleme. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.

B: Prihlásenie sa na odber informačného newslettra. Ak sa prihlasujete na odber informačného newslettra, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom efektívnejšieho cielenia informačného obsahu. Na základe Vášho profesného zamerania,  odbornosti, pohlavia, veku, regiónu alebo Vašich záujmov, sa budeme snažiť vyberať pre Vás čo najrelevantnejší obsah informačného newslettra  a noviniek. Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Viac o možnosti odvolania Vášho súhlasu sa dočítate nižšie, v časti „Odvolanie súhlasu“.  

Zaznamenávanie IP adresy

Keď navštívite niektorú z webových stránok firmy Vega plus, s.r.o., zaznamenajú naše webové servery IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb prípadne ju máte vo vlastníctve. 

IP adresu zaznamenávame najmä z dôvodu potenciálnej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní.  IP adresu ukladáme na dobu neurčitú.

 

Ochrana osobných údajov

Vega plus plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vypĺňate na týchto stránkach. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Tieto údaje sa ukladajú do databázy s prísnym zabezpečením proti zneužitiu. V prípade, že Vám budeme odosielať nejaký e-mail, tak budú Vaše osobné údaje poskytnuté našej partnerskej firme, ktorá nám zabezpečuje hromadné rozosielanie mailov. Vychádzajúc z rámcovej zmluvy, partnerská firma nemôže Vaše osobné údaje použiť na žiadne účely, ktoré nesúvisia s realizáciou kampaní Vega plus. Iným tretím stranám Vaše osobné údaje nebudú poskytované. Výnimkou sú iba zákonom stanovené prípady, napríklad pri spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní.

 

Odvolanie súhlasu

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a Vega plus má povinnosť Vaše rozhodnutie rešpektovať a bezodkladne Vaše osobné údaje z databázy odstrániť. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu noviniek či obchodných oznámení môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu


Článok V. - Záverečné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Pobyt klientov v Hoteli upravuje Ubytovací poriadok, ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací hotelový poriadok je umiestnený na recepcii Hotela a v každej izbe.

3. Klienti doručením rezervácie Hotelu, jednostranného zrušenia poskytnutia služieb, alebo ubytovaním v Hoteli potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Horskom Hoteli Encián*** nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2014.