Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľa Vega plus s.r.o., so sídlom Donovaly 105, 976 39 Donovaly, IČO: 45 922 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.: 33785/S, Oddiel Sro (ďalej „prevádzkovateľ“). Vážení hostia, V súvislosti s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať bezpečne, v súlade s prijatými opatreniami ochrany osobných údajov a len po dobu nevyhnutnú na splneniu účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne len osoby, ktoré budú poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s prijatými opatreniami prevádzkovateľa.

Kto je dotknutou osobou

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste Vy dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje

Spracúvanie osobných údajov je potrebné v súvislosti so službami, ktoré ponúkame. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov by sme Vám tieto služby nemohli poskytnúť, nakoľko spracúvanie týchto údajov od nás ako prevádzkovateľa vyžadujú osobitné zákony a na účely nášho oprávneného záujmu. Spracúvanie osobných údajov obmedzujeme na nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Na aké účely a aké osobné údaje spracúvame


• spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (Zmluva o poskytnutí ubytovania a služieb)
• spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné pre plnenie si zákonnej povinnosti zákona č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• spracúvanie Vašich osobných údajov na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. parkovanie motorového vozidla, vystavenie faktúry, zabezpečenie služieb
• spracúvanie Vašich osobných údajov z kamerového záznamu je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa (ochrana Vášho života, zdravia a majetku a majetku prevádzkovateľa)
• spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom marketingu, aby sme Vás mohli informovať o našich aktuálnych akciách

Kto sú príjemcovia a sprostredkovatelia Vašich osobných údajov

Za účelom plnenia zákonných povinností a za účelom ďalšieho spracúvania sú príjemcovia osobných údajov sprostredkovateľ, orgány štátnej správy a verejnej moci, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, advokáti. Za účelom plnenia Vami zadanej požiadavky budú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu poskytnuté tretím stranám (napr. zaobstaranie prepravy, rezervácia reštaurácie, zapožičanie športových potrieb, iné komerčné účely).

Budú Vaše osobné údaje spracúvané mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú, ktorú nám ukladá právny predpis, po dobu nevyhnutnú k plneniu zmluvných záväzkov, po dobu splnenia účelu spracúvania a po dobu udelenia súhlasu.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov

Svoje práva si môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: office@hotel-encian.sk, do predmetu správy napíšte OOU.
Právo na informácie, prístup - každý, koho osobné údaje sú spracúvané, môže nás požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii a tiež o informácie, či sa spracúvajú jeho osobné údaje a ak áno, má právo na prístup k svojim osobným údajom a to za akým účelom ich spracúvame, aké osobné údaje spracúvame, komu tieto údaje poskytujeme, aká je doba uchovávania osobných údajov, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo odvolať súhlas - v prípade, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať v prípade zasielaného newslettera priamo v e-maily kliknutím na „zrušiť odber“, elektronicky na e-mailovej adrese office@hotel-encian.sk.
Právo na opravu - ak spracúvame osobné údaje, ktoré nie sú aktuálne, alebo sú neúplné, máte právo nás žiadať o ich opravu.
Právo na vymazanie - v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo žiadať ich vymazanie okrem okolností, ak máte voči našej spoločnosti záväzok vo forme nevyplatenej faktúry alebo ak Vám bola poskytnutá služba a osobné údaje musíme uchovávať počas zákonom stanovenej lehoty, sú potrebné na účely spracúvania.
Právo na obmedzenie spracúvania - obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov, ak uvediete, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, ak je spracovanie nezákonné a podáte námietku proti vymazaniu, môžete žiadať namiesto toho obmedzenie ich používania, ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie a uplatňovanie Vašich právnych nárokov, ak namietate oprávnený záujem spracúvania, obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov do overenia tohto oprávneného záujmu.
Právo na prenosnosť - ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte právo získať tieto osobné údaje, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom formáte. Máte právo na prenos osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi, ak to je možné z technického hľadiska.
Právo namietať - v prípade, že si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, môžete nás požiadať o vysvetlenie, vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov.
Právo podania sťažnosti orgánu dozoru - Ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nesprávne, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese office@hotel-encian.sk alebo písomne Hotel Encián, Donovaly 105, 976 37 Donovaly.
Tiež máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Donovaly, 25.5.2018